Wie heeft recht op vermindering? Welke attesten breng je binnen?
naam van gezinslid (kopie bewijs gezinssamenstelling) + kopie betalingsbewijs
kopie van betalingsbewijs in andere instelling
1ste domein volle prijs, verminderd tarief voor elke bijkomende domein
kopie betalingsbewijs van de  andere academie
Woon je op hetzelfde adres met één van de onderstaande personen, dan heb je ook recht op vermindering. Je brengt een bewijs van gezinssamenstelling en de bewijsstukken voor de persoon waarop je je verminderd inschrijvingsgeld baseert binnen.
attest RVA / VDAB / HVW (met stempel en handtekening – geldig op het moment van inschrijving of in september) + bewijs gezinssamenstelling*
attest RVA /VDAB / HVW (met stempel en handtekening!) + bewijs gezinssamenstelling*
attest OCMW of Uitpas met kansenstatuur op naam** + bewijs gezinssamenstelling*
Attest Rijksdienst voor Pensioenen of UiTPAS met kansenstatuut op naam.**
attest FOD Sociale Zekerheid, een rekeninguittreksel waaruit de tegemoetkoming van de FOD SZ blijkt of European Disability Card +bewijs gezinssamenstelling*
attest FOD Sociale Zekerheid met vermelding: “vermindering van het verdienvermogen tot een derde of minder van wat een valide persoon door één of ander beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen” of attest mutualiteit met vermelding van een geldigheidsperiode  en een graad van arbeidsongeschiktheid of mindervaliditeit van ten minste 66% of een attest RIZIV  + bewijs gezinssamenstelling*
attest FOD met vermelding van 4 punten op het criterium “lichamelijke en psychische gevolgen van een handicap” of attest van kinderbijslagfonds of federaal agentschap voor kinderbijslag met vermelding verhoogde kinderbijslag wegens handicap van ten minste 66 % of Uitpas met kansenstatuut op naam**
attest betrokken tehuis (voor bijzondere jeugdzorg) of instelling die de leerling geplaatst heeft
attest Commissariaat-Generaal voor de vluchtelingen en staatlozen met expliciete vermelding “vluchteling” of Bewijs inschrijving vreemdelingenregister van de gemeente of Identiteitsbewijs voor vreemdelingen + bewijs gezinssamenstelling*
een attest van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming door het ziekenfonds dat is uitgereikt door de overheidsinstantie die de uitkering betaalt of een  attest dat de leerling een leefloon of een daarmee gelijkgestelde uitkering van het OCMW ontvangt of een Uitpas met kansenstatuut op naam** + bewijs gezinssamenstelling*

* enkel indien je persoon ten laste bent
** Uitpas op naam: uitgereikt door de gemeente waar de leerling woont. De gemeente  kent het kansenstatuut toe aan een of meer van volgende groepen van rechthebbenden: begunstigden van een leefloon, een inkomensgarantie voor ouderen, verhoogde kinderbijslag of verhoogde verzekeringstegemoetkoming.